The user can expect the information provided here to be complete for BL XII and BL XIII. Entries from earlier BL volumes are only extremely sporadic at present (November 2019).

B.G.U. 2 447 2 κωμογρ(αμματεῖ) κ]ώμης → κω]μ̣ο̣γ̣ρα̣(μματεῖ) κ̣ώμης (am Original), J.M.S. Cowey - D. Kah, Z.P.E. 163 (2007), S. 172. → BL XIII S. 21 Bibliography
3 τοῦ Πτολε]μαίου → τοῦ] Π̣τ̣ο̣λ̣ε̣μαίου (am Original), J.M.S. Cowey - D. Kah, Z.P.E. 163 (2007), S. 172. → BL XIII S. 21 Bibliography
4 ἀπογρ(άφομαι) ἐ]μαυτόν → ἀ]π̣ο̣γ̣ρ̣[ά(φομαι) ἐ]μαυτόν (am Original), J.M.S. Cowey - D. Kah, Z.P.E. 163 (2007), S. 172. → BL XIII S. 21 Bibliography
6 τὸν ἀδ[ελφόν μου] Ἁρπ̣[ο]κ̣[ρ]ᾶν → τὸν ἀδ[ε]λ̣φ̣[όν μο]υ̣ Ἁρπ̣[ο]κ[ρ]ᾶν (am Original), J.M.S. Cowey - D. Kah, Z.P.E. 163 (2007), S. 172. → BL XIII S. 21 Bibliography
7 ἀ[δ]ελφ[ήν → ἀδ̣ελφή̣[ν (am Original), J.M.S. Cowey - D. Kah, Z.P.E. 163 (2007), S. 172. → BL XIII S. 21 Bibliography
8 Οὐεττί[αν] → Οὐεττία̣ν (am Original), J.M.S. Cowey - D. Kah, Z.P.E. 163 (2007), S. 172. → BL XIII S. 21 Bibliography
9-10 Πνε|φερῶ[τος] μ̣[η(τρός) → Πνε|φερῶτ̣ο̣ς̣ μ̣η̣[(τρός) (am Original), J.M.S. Cowey - D. Kah, Z.P.E. 163 (2007), S. 172. → BL XIII S. 21 Bibliography
11 τῆς Τα[ῶτος θυγατέρ]α Ξ̣άν̣αριν → τῆς Ταῶ̣τ̣ο̣ς̣ [θυγατέ]ρ̣α Θ̣α[κ]ι̣ᾶριν (am Original), J.M.S. Cowey - D. Kah, Z.P.E. 163 (2007), S. 170 mit Anm. 171. → BL XIII S. 21 Bibliography
11-13 Zu lesen und ergänzen: τὴν τοῦ ἀδελ|φοῦ τῶ̣ν̣ ̣ ̣ ̣ [ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ ̣[ ̣]ν̣ (viell. etwas wie διὰ τῶν δύο συνγενῶν [l. δυοῖν συγγενῶν], D. Hagedorn nach B.L. 10, S. 14 zu Z. 9) Οὐαλερίου Ἀφροδ̣[ει]σίου στρα(τιώτου) σπείρης | αʹ [Ο]ὐ̣λ̣π̣ί̣α̣[ς] Ἄ̣φ̣[ρων] ἀ̣πελευθέραν (am Original), J.M.S. Cowey - D. Kah, Z.P.E. 163 (2007), S. 171 mit Anm. 122-125. → BL XIII S. 21 Bibliography
14-15 καὶ ἐλαιουργίας ψειλὸ(ς) (l. ψιλὸς) | τό(πος) καὶ [μ]όνῃ → καὶ ἐλαιουργι( ) ψειλο( ) (l. ψιλός oder ψιλοῦ) | τό(πο ) καὶ μ̣όνῃ (am Original), J.M.S. Cowey - D. Kah, Z.P.E. 163 (2007), S. 171 mit Anm. 126-127. → BL XIII S. 21 Bibliography
16-17 Zu lesen und ergänzen: μέρος | οἰ̣κ(ίας) κ̣[α]ὶ̣ α̣ὐλ(ῆς) κ[αὶ ἄλ(λης) αὐλ(ῆς) κ]α̣ὶ̣ ἑτέ̣ρ̣ω̣ν̣ (oder ἑτέ̣ρ̣ω̣(ν)) χρηστ(ηρίων) καὶ ψειλ(ο ) (l. ψιλός oder ψιλοῦ) τό(πο ) καὶ τῇ̣ Οὐε[ττ]ίᾳ οἰκ(ία) (am Original), J.M.S. Cowey - D. Kah, Z.P.E. 163 (2007), S. 171. → BL XIII S. 22 Bibliography
16 Zu lesen und ergänzen: καὶ α[ ±6 ] ̣ α̣ὐλ(ὴ) καὶ οἰκ(ία) καταπε̣π̣τωκ(υῖα) (am Original), J.M.S. Cowey - D. Kah, Z.P.E. 163 (2007), S. 172. → BL XIII S. 22 Bibliography
18 κ[αὶ ἑτ]έρα οἰκ(ία) → κ[αὶ] ἑ̣[τ]έρα οἰκ(ία) (am Original), J.M.S. Cowey - D. Kah, Z.P.E. 163 (2007), S. 172. → BL XIII S. 22 Bibliography
18 [τῇ] Σο[ήρ]ι → [τῇ] Σ̣ο̣ή̣[ρ]ι (am Original), J.M.S. Cowey - D. Kah, Z.P.E. 163 (2007), S. 172. → BL XIII S. 22 Bibliography
19 Ο]ὐαλε[ρίῳ] → Ο]ὐαλε[ρ]ί̣[ῳ] (am Original), J.M.S. Cowey - D. Kah, Z.P.E. 163 (2007), S. 172. → BL XIII S. 22 Bibliography
20 ἑτέρων χρηστ(ηρίων) → ἑτέ̣ρ̣ων χρ̣η̣σ̣[τ(ηρίων)] (am Original), J.M.S. Cowey - D. Kah, Z.P.E. 163 (2007), S. 171. → BL XIII S. 22 Bibliography
21 ὄν[τι ἐν ἑτέρ]ῳ τόπ(ῳ) → ον[ ±7 ]ω̣ (möglich auch ο̣) τοπο() (am Original), J.M.S. Cowey - D. Kah, Z.P.E. 163 (2007), S. 171 mit Anm. 128. → BL XIII S. 22 Bibliography
23 Vor (τέταρτον) μέρος noch zu lesen: (ἥ̣μ̣ι̣σ̣υ̣) (am Original), J.M.S. Cowey - D. Kah, Z.P.E. 163 (2007), S. 171 mit Anm. 129. → BL XIII S. 22 Bibliography
27 Zu lesen und ergänzen: ἔγγο(νον) τῆς αὐτῆ[ς] Σ̣α̣[ραπι]ά̣δ̣ο(ς) μηνῶν δύο (am Original), J.M.S. Cowey - D. Kah, Z.P.E. 163 (2007), S. 172 mit Anm. 130. → BL XIII S. 22 Bibliography
29-30 Zu lesen und ergänzen: (2. Hand) Πτολ̣ε̣μ̣α̣ῖ̣ο̣ς [ἔσ]χ̣(ον) ἴσον. | (3. Hand) (?) Π̣ε̣ ̣ ̣[ ̣ ̣ ̣ σ]υ̣ν̣[έ]σ̣χ̣(ον)(?). (4. Hand) (?) [Ο]ὐ̣α̣λ̣έριος ὁ καὶ Ἥρων σεση(μείωμαι) (am Original), J.M.S. Cowey - D. Kah, Z.P.E. 163 (2007), S. 172 mit Anm. 131-133. → BL XIII S. 22 Bibliography